حضرت محمد(ص): ( احد کوهی است که ما را دوست دارد و ما آن را دوست داریم )